top of page
Engy Consulting

FACTUUR VOORWAARDEN

Engy Consulting

LEES HIER

Factuurvoorwaarden diensten Engy Consulting:

 

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag inclusief BTW (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

 

Artikel 2

Elke betwisting van de factuur zal binnen de 8 werkdagen aangetekend dienen te gebeuren per aangetekend schrijven aan het adres van de energiedeskundige.

 

Artikel 3

Elke plaatsbezoek betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

 

Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Tongeren of de rechtbanken van Tongeren bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page