top of page
Engy Consulting

ALGEMENE VOORWAARDEN

Engy Consulting

LEES HIER

Algemene voorwaarden Engy Consulting airco/inverter geldig sinds 01.01.2018

 

1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

Iedere bestelling van materialen of goederen houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

2. Plaats van uitvoering

Al onze overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn in Tongeren.

3. Offertes

Al onze offerten zijn vrijblijvend behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Onze offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

De aanvaarding van de offerte kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een voorschot.

Onze bestekken en/of prijsoffertes zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien er zich wijzigingen voordoen van meer dan vijf procent, houden wij ons het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Slechts na betaling van 70% van het factuurbedrag als voorschot zal overgegaan worden tot bestelling van de gevraagde goederen.

4. Uitvoering van bestellingen

Een gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper in geen geval van zijn betalingsverplichtingen of kan geen schadeloosstelling tot gevolg hebben.

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6. Bewaring en opslag

De bewaring van materialen of goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico van de koper.

De door de koper bestelde goederen worden gratis opgeslagen in ons distributiecentrum gedurende een periode van maximum 3 maanden, te rekenen vanaf de gevraagde en afgesproken leveringsdatum vermeld op de ondertekende orderbevestiging.

Na deze periode van 3 maanden wordt een maandelijkse bijdrage aangerekend van 1% van het totale factuurbedrag.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit na schriftelijke ingebrekestelling. In een dergelijk geval blijft het betaalde voorschot definitief door ons verworven.

7. Aanvaarding en goedkeuring

Op het ogenblik van de levering of afhaling, zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.

Eventuele gebreken of tekortkomingen dient de koper onmiddellijk mee te delen aan de leverancier en bijgevolg de goederen niet in ontvangst nemen.

Indien de koper zelf instaat voor de installatie van de geleverde goederen of materialen, is hij zelf volledig verantwoordelijk voor deze installatie. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de foutieve installatie.

Indien de koper verborgen gebreken vaststelt binnen het eerste jaar na de afgesproken leveringsdatum, zal hij dit onmiddellijk aan ons melden per aangetekende brief. Een klacht zal niet meer ontvankelijk zijn, indien zij niet uiterlijk binnen de twee maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of kon vaststellen, aan ons overgemaakt wordt. Vanaf het eerste jaar na de afgesproken leveringsdatum zijn klachten in ieder geval niet meer ontvankelijk.

De koper heeft het recht om bij de tijdige vaststelling van een bovengenoemd gebrek de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de verkochte goederen te vragen, met dien verstande dat hij hierbij onderworpen is aan een schadebeperkingsplicht en geen wijze van uitvoering mag kiezen die voor de verkoper een disproportioneel nadeel met zich meebrengt.

De klant verbind zich er toe om bij het ondertekenen van de offerte toe te zien op de vermelding van het juiste BTW tarief. De toepassing van het juist BTW tarief is steeds de verantwoordelijkheid van de klant en dient onmiddellijk aan Engy Consulting medegedeeld te worden.

8. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij levering en of plaatsing, maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld.

Het is de koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper. De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelde of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

9. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Tongeren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling en dit per voorafgaande overschrijving of cash.

Indien de klant de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de leverancier. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de klant.

Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Compensatie met al dan niet vermeende tegenvorderingen of schadeclaims is niet mogelijk

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten bedrage van 12% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EURO, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere bewezen kosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor de firma.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en dit na voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

De klant verbind zich ertoe om bij het ondertekenen van de offerte toe te zien op de vermelding van het juiste BTW tarief. De toepassing van het juist BTW tarief is steeds de verantwoordelijkheid van de klant en dient onmiddellijk aan Engy Consulting vermeld te worden.

Engy Consulting geniet het recht om bij goedkeuring van de offerte een voorschotfactuur op te maken van 70% van het totale factuurbedrag.

10. Annulatie / Terugnames

Goederen op bestelling of op maat gemaakt werden, worden onder geen beding teruggenomen. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

11. Ontbinding van de overeenkomst

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

12. Overmacht

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland

14. Garantie

De garantie is enkel van toepassing op de binnen -en buitenunit en niet op de gebruikte materialen, niet op werkuren en kilometervergoeding. Enkel gebreken die niet door toedoen of incorrect gebruik van de koper ontstaan vallen onder de garantie. De garantieduur is maximum 2 jaar en kan enkel toegepast worden na jaarlijks (binnen het jaar na de startdatum van de garantie) onderhoud door het koeltechnisch gecertificeerd bedrijf “Engy Consulting”. Garantie is enkel op onderdelen, niet op werkuren en kilometervergoeding. De garantie treed in werking de dag na installatie en opstart van de airco installatie. Indien de klant zelf instaat voor bepaalde onderdelen van de installatie vallen deze niet onder de garantiebepalingen.

15. Toestand ter plaatse

De klant zal steeds instaan voor de vergoeding/het herstel van de bijkomende werken die noodzakelijk zijn voor de installatie/herstel van de airco installatie. Dit gebeurd in onderling overleg. De klant zal ervoor moeten zorgen dat de nodige materialen/toestellen op de werf aanwezig zijn tijdens de installatie of het onderhoud/herstelling naderhand om eventuele schade aan zijn eigendom te voorkomen. Indien dit niet het geval is, is hij zelf verantwoordelijk voor de schade. Verder dient de klant ervoor te zorgen dat zowel de binnenunit, de buitenunit als de koelleidingen en elektrische bekabeling op een veilige manier bereikt kan worden en dit zonder schade aan zijn eigendom. Indien dit niet het geval is kan de verkoper de verdere afhandeling weigeren.

bottom of page