top of page
Engy Consulting

ALGEMENE VOORWAARDEN

Engy Consulting

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Engy Consulting geldig vanaf 01.01.2018

Engy Consulting met ondernemingsnummer BE0769510205 en met maatschappelijke zetel te Nieuwe Steenweg 80 te 3700 Tongeren. Alle opdrachten van Engy Consulting worden uitgevoerd volgens de geldende wetsbepalingen, reglementaire bepalingen en technische voorschriften, alsook volgens onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Engy Consulting en een opdrachtgever. 
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtgever, waar voor de uitvoering ervan door Engy Consulting derden dienen te worden betrokken. 
1.3 Indien Engy Consulting niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Engy Consulting in enigerlei mate het recht zou verliezen om inbestaande of andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
1.4 Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Plaats van uitvoering

Al onze overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn in Tongeren.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Engy Consulting zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, blijft de offerte of aanbieding 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte of aanbieding.
3.2 Zolang de offerte of aanbieding niet is aanvaard, behoudt Engy Consulting het recht deze te herzien of te herroepen.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Engy Consulting daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Engy Consulting anders aangeeft.
3.4 Tenzij in de desbetreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden (tussen 8 en 16 uur) op werkdagen (van maandag tot vrijdag).
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Engy Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Engy Consulting kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een aannemelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.8 De aanvaarding van de offerte kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een voorschot.

Onze bestekken en/of prijsoffertes zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien er zich wijzigingen voordoen van meer dan vijf procent, houden wij ons het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Slechts na betaling van 70% van het factuurbedrag als voorschot zal overgegaan worden tot bestelling van de gevraagde goederen.

3.9 De klant verbind zich er toe om bij het ondertekenen van de offerte toe te zien op de vermelding van het juiste BTW tarief. De toepassing van het juist BTW tarief is steeds de verantwoordelijkheid van de klant en dient onmiddellijk aan Engy Consulting medegedeeld te worden (zie punt 10 Btw-tarief).

3.10 De opgestelde offerte is steeds exclusief:

- Leveringen, diensten en werkzaamheden anders dan genoemd in de offerte;

- Leidingisolatie, luchtkanalen isolatie en isolatie ten behoeve van warmte-, koude- en leidingsystemen;

- Elektrotechnische voedingsbekabeling vanaf de meterkast naar het airconditioning systeem binnen- en buitenunit;

- De elektrotechnische voorziening dient geschikt te zijn voor de te installeren apparatuur. De elektrotechnische voorziening dient gereed te zijn voor aanvang van de installatie datum;

- Overige elektrotechnische leveringen en werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld uitbreiden groepenkast;

- Sparingen en/of freeswerk in beton/steen/staal in dak, wanden of plafonds. Beton boringen geschieden altijd op eigen risico. Herstelkosten als gevolg van boringen kunnen niet op Engy Consulting verhaald worden;

- Waterdicht aanhelen en/of afwerken van dak- en wand sparingen;

- Timmer, schilder of stucwerk, ook als het gaat om afwerking na aanbrengen van de installatie;

- Huur van een steiger of hoogwerker worden apart in rekening gebracht indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor het plaatsen en monteren van de buitenunit. Bij hoogtes boven 3 meter, die niet met een normale ladder en/of steiger te bereiken zijn zullen uit veiligheidsoverwegingen met een hoogwerker uitgevoerd worden, deze kosten zijn zonder uitzondering ten kosten van de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

- Meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door twee man die ter beschikking staan, alsook de hiervoor te gebruiken hijs- en hefwerkzaamheden en takels;

- Het verstrekken van bouwtechnische tekeningen, engineering en ontwerpen;

- Brandvertragende voorzieningen;

- Parkeerkosten;

- Keuringen.

9.11 Tarief extra werkzaamheden (exclusief BTW) indien niet uitdrukkelijk in offerte overeengekomen:

- Leveren en monteren van een muurbeugel en/of opstelbalk t.b.v. buitenunit is € 125,00

- Leveren en monteren dak doorvoer plat dak is € 525,00

- Leveren en monteren condens pomp indien geen mogelijkheid op basis van natuurlijk afschot is € 250,00

- Extra koelleiding is € 45,00 per meter, stuurstroom en afwerking.

- Extra afwerkgoot (wit) t.b.v. afwerking leidingwerk is € 15,00 per meter.

- Betonboring is € 180,00 (per boring) door een extern betonboringsbedrijf.

- Arbeidsloon bij meer werkzaamheden is € 65,00 per uur exclusief BTW.

- Demonteren en milieu technisch afvoeren van bestaande airco (per unit), prijs op aanvraag

- Wifi module indien deze niet standaard bij het product wordt geleverd, prijs op aanvraag.

- Online controller(app) te verbinden door eindklant zelf of door ons in regie. Er is een goede Wi-Fi verbinding nodig aan de binnenunit(s).

4. Uitvoering van bestellingen

4.1 Engy Consulting is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2 De opdrachtgever is ertoe gebonden om de agent-bezoeker van Engy Consulting toegang te verlenen tot de te onderzoeken gebouwen, terreinen, installaties en de ruimten waarin deze installaties zich bevinden.
4.3 De opdrachtgever stelt alle nodige middelen, documenten en informatie ter beschikking van de agent-bezoeker, zodat het onderzoek in de beste werkomstandigheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.
4.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst mag de agent-bezoeker zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken gebouwen, terreinen, installaties en de ruimten waarin deze installaties zich bevinden en het onderzoek verrichten zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon.
4.5. Indien de agent-bezoeker op verzoek van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon verzocht wordt om de sleutel af te halen of terug te vinden op een afgesproken plaats en tevens verzocht wordt het plaatsbezoek uit te voeren zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon, dan heeft Engy Consulting het recht om het plaatsbezoek uit te voeren op een afwijkend moment of datum, dan deze aanvankelijk overeengekomen en/of gecommuniceerd.
4.6 Indien de agent-bezoeker niet in de mogelijkheid wordt gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten in rekening gebacht worden.
4.7 Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreekt is de opdrachtgever aan Engy Consulting een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, overeenkomstig de daarvoor toepasselijke tarieven:

▪ Annuleren meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.

▪ Annuleren 48 tot 72 uur voor aanvang: 50% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren 24 tot 48 uur voor aanvang: 75% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de uitvoeringsprijs.

4.8 Een gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper in geen geval van zijn betalingsverplichtingen of kan geen schadeloosstelling tot gevolg hebben.

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6. Bewaring en opslag

De bewaring van materialen of goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico van de koper.

De door de koper bestelde goederen worden gratis opgeslagen in ons distributiecentrum gedurende een periode van maximum 3 maanden, te rekenen vanaf de gevraagde en afgesproken leveringsdatum vermeld op de ondertekende orderbevestiging.

Na deze periode van 3 maanden wordt een maandelijkse bijdrage aangerekend van 1% van het totale factuurbedrag.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit na schriftelijke ingebrekestelling. In een dergelijk geval blijft het betaalde voorschot definitief door ons verworven.

7. Aanvaarding en goedkeuring

Op het ogenblik van de levering of afhaling, zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.

Eventuele gebreken of tekortkomingen dient de koper onmiddellijk mee te delen aan de leverancier en bijgevolg de goederen niet in ontvangst nemen.

Indien de koper zelf instaat voor de installatie van de geleverde goederen of materialen, is hij zelf volledig verantwoordelijk voor de installatie. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de foutieve installatie.

Indien de koper verborgen gebreken vaststelt binnen het eerste maand na de afgesproken leveringsdatum, zal hij dit onmiddellijk aan ons melden per aangetekende brief. Een klacht zal niet meer ontvankelijk zijn, indien zij niet uiterlijk binnen de maand nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of kon vaststellen, aan ons overgemaakt wordt. Vanaf de eerste maand na de afgesproken leveringsdatum zijn klachten in ieder geval niet meer ontvankelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen/attesten en hun toebehoren op de koper overgaan van bij levering en of plaatsing, maar dat de goederen/attesten uitsluitend onze eigendom blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld.

Het is de koper verboden de goederen/attesten te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen/attesten toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen/attesten.

In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper. De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelde of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

9. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Tongeren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling en dit per voorafgaande overschrijving of cash.

Indien de klant de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de leverancier. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de klant.

Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Compensatie met al dan niet vermeende tegenvorderingen of schadeclaims is niet mogelijk

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten bedrage van 12% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EURO, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere bewezen kosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor de firma.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en dit na voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

De klant verbind zich ertoe om bij het ondertekenen van de offerte toe te zien op de vermelding van het juiste BTW tarief. De toepassing van het juist BTW tarief is steeds de verantwoordelijkheid van de klant en dient onmiddellijk aan Engy Consulting vermeld te worden.

Engy Consulting geniet het recht om bij goedkeuring van de offerte een voorschotfactuur op te maken van 70% van het totale factuurbedrag.

10. Btw-tarief

 

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

11. Annulatie / Terugnames

Goederen op bestelling of op maat gemaakt werden, worden onder geen beding teruggenomen. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

12. Ontbinding van de overeenkomst

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

13. Overmacht

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

14. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland

15. Garantie

De garantie is enkel van toepassing op de binnen -en buitenunit van de airco/inverter en niet op de gebruikte materialen, niet op werkuren en niet op kilometervergoeding. Enkel gebreken die niet door toedoen of incorrect gebruik van de koper ontstaan vallen onder de garantie. De garantieduur is maximum 2 jaar en is ENKEL van  toepassing na jaarlijks (binnen het jaar na de startdatum van de garantie) onderhoud door het koeltechnisch gecertificeerd bedrijf “Engy Consulting”. De garantie treed in werking de dag na de opstart van de airco installatie. Indien de klant zelf instaat voor bepaalde onderdelen van de installatie vallen deze niet onder de garantiebepalingen.

16. Toestand ter plaatse

De klant zal steeds instaan voor de vergoeding/het herstel van de bijkomende werken die noodzakelijk zijn voor de installatie/herstel van de airco installatie. Dit gebeurd in onderling overleg. De klant zal ervoor moeten zorgen dat de nodige materialen/toestellen op de werf aanwezig zijn tijdens de installatie of het onderhoud/herstelling naderhand om eventuele schade aan zijn eigendom te voorkomen. Indien dit niet het geval is, is hij zelf verantwoordelijk voor de schade. Verder dient de klant ervoor te zorgen dat zowel de binnenunit, de buitenunit als de koelleidingen en elektrische bekabeling op een veilige manier bereikt kan worden en dit zonder schade aan zijn eigendom. Indien dit niet het geval is kan de verkoper de verdere afhandeling weigeren. 

Indien er leidingen of buizen aanwezig zijn in of achter muren of onder de vloer plaat moeten deze vooraf gemeld

worden. Zo niet valt de schade door niet-melding van deze leidingen of buizen niet onder onze verantwoordelijkheid

17. Elektrische voorzieningen door klant

Indien er in de offerte of de voorschotfactuur overeengekomen wordt dat de klant zelf voor de elektrische voorzieningen zorgt, krijgt hij hiervoor een korting toegekend die rechtstreeks of onrechtstreeks verrekend werd in de offerte/voorschotfactuur.

Wat houdt dit in?

- De klant zorgt zelf (op eigen kosten) voor een 3G2,5 XVB kabel (installaties tot 5 kw - bij groteren installaties in onderling overleg conform specificaties producent) die van de stroomkast naar de plaats waar de buitenunit komt te staan/hangen loopt. Deze XVB stroomkabel moet door de klant in een pvc goot gelegd worden ter bescherming.

- De XVB kabel moet voldoende lang zijn. Zo moet er minimum 3 meter kabel over zijn op de plaats waar de buitenunit voorzien wordt. - De klant zorgt ervoor dat deze kabel ligt daags voor de installatie van de airco installatie.

- De klant zorgt zelf en op eigen kosten voor de elektrische aansluiting van de XVB kabel in de zekeringkast met de daarvoor geschikte zekering.

- Een eventuele herkeuring van de zekeringkast is steeds op kosten van de klant.

Indien de elektrische voorziening niet op deze manier wordt uitgevoerd kan hiervoor een meerkost van 45 EUR excl. BTW per gepresteerd uur aangerekend worden. 

18. Specifieke bijkomende voorwaarden (aanvullend op de algemene voorwaarden) bij opmaak asbestattest. 

18.1 Doel opdracht asbestattest door Engy Consulting

 

Het doel van deze opdracht is de opmaak van een asbestattest bij de verkoop van een pand, gelegen in Vlaanderen, dat is gebouwd voor 2001. De uitvoering van deze opdracht beantwoordt aan de verplichtingen die opgenomen zijn in het inspectieprotocol.

▪ De inspectie gebeurt op basis van een niet-destructief onderzoek met het oog op een normaal gebruik van het gebouw. Schade die inherent is aan monsternames, valt onder de noemer van het niet-destructief onderzoek. Er wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd. Destructief onderzoek wordt in een aparte opdracht overeengekomen.

▪ Het nemen van monsters van asbestverdachte materialen. Bij monsternames worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, conform het inspectieprotocol.

▪ Invoeren van gegevens in de databank van OVAM, conform het inspectieprotocol: opmaak en aanduiding op plan, nemen van foto’s, beheersmaatregelen en risico-evaluatie.

▪ Afleveren van het asbestattest

▪ Conform het inspectieprotocol moeten voor bepaalde asbestverdachte toepassingen staalnames uitgevoerd worden. Indien de opdrachtgever deze staalname niet toelaat, wordt de asbestverdachte toepassing beschouwd als asbesthoudend. Engy Consulting kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

▪ In de opdracht tot asbestattest zijn 2 staalanalyses bij een erkend FOD WASO Labo inbegrepen. De opdrachtgever geeft door het ondertekenen van het oprachtformulier toestemming voor het uitvoeren van deze 2 staalanalyses. Indien de opdrachtgever buiten deze 2 staalanalyses geen toestemming geeft om extra staalanalyses uit te voeren, zal Engy Consulting zich beperken tot 2 staalnames en wordt een aanwezige asbestverdachte toepassing beschouwd als asbesthoudend. Engy Consulting kan hiervoor op geen enkele manier voor verantwoordelijk gesteld worden.

▪ Materiaalmonsters worden geanalyseerd met behulp van een Polarisatie-Licht Microscopie (PLM).

▪ In het analyserapport van een erkend FOD WASO Labo staan minimaal de volgende zaken: asbesthoudend of niet, de asbestsoort en de gebondenheid.

▪ Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Dit wordt verlaagd naar 5 jaar als er minstens één asbesthoudend materiaal aanwezig is met hoog risico. Een eigenaar is verplicht om een asbestattest te actualiseren binnen 1 jaar als er sprake is van een gewijzigde toestand.

 

18.2 Uitvoeringsmodaliteiten

▪ Elke ondertekende opdracht betekent de aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

▪ Een bestelling is pas geldig na het overmaken van het ondertekende opdrachtformulier aan Engy Consulting. Na betaling van de offerte/factuur ontvangt de opdrachtgever het asbestattest in digitale vorm (Nederlandse taal).

▪ Een woning wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of gevolmachtigde.

▪ De eigenaar of opdrachtgever moet de nodige begeleiding voorzien tijdens de inspectie: toegang verlenen tot alle ruimtes, voldoende verlichting voorzien.

▪ De retributiekost van OVAM bedraagt 50 euro per attest en is inbegrepen in bovenstaande eenheidsprijzen. ▪ De retributiekost voor de certificatie instelling bedraagt 25 euro per attest en is inbegrepen in bovenstaande eenheidsprijzen.

▪ Als de bruto bewoonbare oppervlakte van de te inspecteren woning groter is dan de opgegeven oppervlakte in de offerteaanvraag, zal een supplement aangerekend worden.

▪ Het asbestattest wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever.

▪ Ruimtes met een hoogte lager dan 1,5 meter vormen een permanente onderzoeksbeperking.

▪ Volgende situaties kunnen beschouwd worden als een tijdelijke onderzoeksbeperking: materiaal in opslag, overwoekerende vegetatie, slotvaste toegangsdeur, ruimtes hoger dan 3,5 meter te rekenen vanaf een vaste ondergrond. Asbestverdachte toepassingen die zich hoger dan 3,5 meter bevinden, worden niet bemonsterd. Hiervoor zal een beperkingsfiche aangemaakt worden in de databank.

▪ De opdracht omvat alle kosten voor de uitvoering van de basisopdracht. Extra inspectiekosten zullen apart besproken worden met de opdrachtgever en nadien gefactureerd worden.

 

Wachttijden niet veroorzaakt door Engy Consulting worden verrekend aan 95 euro per uur (excl btw). Er wordt minimaal per 1/2de uur gerekend. Extra verplaatsingskosten in geval van afwezigheid: indien een eigendom voor 2 de keer moet bezocht worden door afwezigheid van opdrachtgever wordt een verplaatsingskost van 75 euro (excl btw) aangerekend.

▪ Standaard wordt het attest per email verstuurd. Een papieren versie per post wordt aan 15 euro per exemplaar aangerekend.

 

Een afspraak annuleren kan per email via engyconsulting@gmail.com. Na aanvaarding van de annulatie door Engy Consulting zijn de volgende annulatiekosten van toepassing:

 

▪ Annuleren meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.

▪ Annuleren 48 tot 72 uur voor aanvang: 50% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren 24 tot 48 uur voor aanvang: 75% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de uitvoeringsprijs.

 

18.3 Uitvoeringstermijn

 

▪ De opdracht houdt in dat het attest binnen een termijn van uiterlijk 5 weken afgeleverd wordt, te rekenen vanaf het inspectiebezoek ter plaatse. Een attest kan sneller afgeleverd worden, mits een bijkomende kost van 95 euro (excl. btw) per attest.

19. Klachten en beroepen

19.1 Klachten kunnen telefonisch, per mail, of per (aangetekende) brief ingediend worden bij Engy Consulting. Beroepen kunnen enkel per aangetekende brief ingediend worden. Beroepen worden gedefinieerd als alle meldingen waarbij de besluitvorming van het certificaat of attest geprotesteerd wordt. Klachten zijn dan per definitie alle overige meldingen.
19.2 De indiender dient in geval van klachten en beroepen ten aanzien van werkzaamheden van Engy Consulting te reageren binnen de drie werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden.
19.3 Zelfs indien de indiener tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Engy Consulting opdracht gegeven heeft.
19.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Engy Consulting de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de indiener vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de indiener voldoen.
19.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Engy Consulting daardoor gevallen, integraal voor rekening van de indiener. Gezien deze dossier behandeld worden door een senior consultant/expert bedragen de interne kosten minimaal €350/uur excl. BTW. Externe kosten voor juridische bijstand en externe experts worden tevens aangerekend.
19.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is of overwegend ongegrond is en indien deze klacht heeft geleid tot een onderzoek door een toezichthoudende, bevoegde of andere overheid, dan komen de kosten daardoor ontstaan tevens ten laste van de indiener. Gezien deze dossier behandeld worden door een advanced senior consultant/expert bedragen de interne kosten minimaal €450/uur excl. BTW. Externe kosten voor juridische bijstand en externe experts worden tevens aangerekend.
19.7 De resultaten en beslissingen omtrent de ingediende klachten of beroepen zullen niet gebaseerd zijn op discriminerende, subjectieve of partijdige handelingen.

20. Aansprakelijkheid

20.1 Engy Consulting neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
20.2 Engy Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Engy Consulting is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
20.3 Engy Consulting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
20.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Engy Consulting aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Engy Consulting toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Engy Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten inzake verwijderen van asbest en schade door bedijfsstagnatie.

21. Intellectuele eigendom

21.1 Engy Consulting behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Engy Consulting heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

22. Milieuvergunning klasse 3

Voor het installeren en uitbaten van een warmtepomp is er een omgevingsvergunning of meldingsplicht nodig voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) in volgende gevallen:

  • OF indien de warmtepomp/airco een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW of meer.

  • OF indien voor de aanleg van de warmtepomp er verticale boringen moeten uitgevoerd worden.
     

    • Geïnstalleerde totale drijfkracht = het gezamenlijk vermogen van de (vast opgestelde) motoren, rechtstreeks gerelateerd aan de activiteit in de rubriek.

    • De warmtepomp zelf valt onder inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen-ontspannen). Dit is rubriek 16.3. van Vlarem en is minstens meldingsplichtig (klasse 3).

    • Er is pas een melding van ingedeelde inrichtingen en activiteiten (klasse 3) nodig, indien de totaal geïnstalleerde drijfkracht meer is dan 5 kW. Onder de 5 kW is er geen melding of vergunning nodig. B

De klant is zelf verantwoordelijk voor deze aanvraag tot omgevingsvergunning. µ

Echter kan dit in samenspraak en tegen een meer kost door Engy Consulting uitgevoerd worden.

 

 

bottom of page